.V dňoch 15.–17. mája 2019 sa na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách konal 25. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Technika ochrany prostredia – TOP 2019, organizovanej pracovníkmi Strojníckej fakulty STU v Bratislave, venovanej problematike efektívneho zhodnocovania odpadov a minimalizovania ich negatívnych dopadov na životné prostredie. Prvoradým zameraním konferencie bola minimalizácia vzniku a efektívne zhodnocovanie odpadov v rámci životného cyklu výrobkov.

Konferencie sa zúčastnilo 76 odborníkov predovšetkým z vysokých škôl, univerzít, z podnikov a výskumných ústavov najmä zo Slovenska a Českej republiky, Srbska a Poľska. Na konferencii odznelo 42 odborných príspevkov formou odborných prednášok. Za ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o. odznela na podujatí prednáška „Alkalické lúhovanie oceliarenských úletov s cieľom získať aktívny oxid zinočnatý“ autorov G. Maruškinová, T. Havlík, V. Chomič, S. Turňa, Ľ. Parilák. Prezentované výsledky boli vysoko hodnotené.