Realizujeme nasledovné činnosti

  • výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied, ktorý zapadá do vedných odborov 5.2.41 Fyzikálna metalurgia, 5.2.26 Materiály, 5.2.27 Medzné stavy materiálov, 5.2.16 Mechatronika a od nich odvodené zamerania
  • výskum a vývoj v oblasti výroby elektroocelí: tekutá fáza, legovanie, rafinácia, plynulé odlievanie
  • výskum a vývoj v oblasti teórie tvárnenia za tepla a za studena a optimalizácie príslušných technologických postupov s cieľom optimalizácie mikroštruktúry, vývoj nových materiálov s požadovaným komplexom pevnostných, plastických a lomových vlastnosti s osobitným zreteľom pre aplikáciu v náročných teplotno-napäťových a deformačných podmienkach (energetika, konštrukčné aplikácie, korózne prostredie) analýza mikroštruktúry vybraných ocelí, teoretická podstata ich mechanických vlastností vrátane porušovania a medzných stavov
  • výskum a vývoj nástrojových materiálov a hutnej keramiky
  • modelovanie a simulácia technologických procesov plynulého odlievania, valcovania za tepla, ťahania a lisovania za studena
  • výskum v oblasti ekológie
  • subštruktúrne a mikroštruktúrne analýzy, mikroanalýzy a chemické analýzy a hodnotenie mechanických a vybraných fyzikálnych vlastností materiálov

Tieto činnosti vykonáva naše pracovisko aj pre externých objednávateľov, vrátane odborno-technickej a konzultačnej činnosti, ako aj mimoškolskej vzdelávacej činnosti. Okrem toho sa naše pracovisko podieľa na koncepčných a strategických návrhoch oblasti výskumu a vývoja, prenáša najnovšie svetové poznatky do výrobného cyklu, rozvíja medzinárodnú spoluprácu a iniciuje účasť v projektoch v rámci programov EÚ, spolupracuje s VŠ a výskumnými ústavmi, garantuje právnu ochranu dosiahnutých riešení a ich prezentáciu v časopisoch a na konferenciách doma aj v zahraničí. Svojím obsahovým zameraním pracovisko bezprostredne nadväzuje na výrobno-technologické požiadavky a na inováciu a skvalitňovanie produkcie v Železiarňach Podbrezová a.s, ale aj v celej ŽP GROUP.

© Copyright: ŽP Výskumno - vývojové centrum s r.o., | Webdesign by ŽP Informatika s.r.o. - Enfold Theme by Kriesi