• Projekt APVV-14-0244

  Vývoj softvérovej podpory s využitím fyzikálnej simulácie pre optimalizáciu procesov plynulého odlievania ocele ako systémov s rozloženými parametrami pre Železiarne Podbrezová, a. s.

  Viac o projekteKontaktujte nás
 • Projekt APVV-15-0319

  Výskum technologického procesu tvárnenia pri výrobe rúr s tvarovočlenitým vnútorným povrchom

  Viac o projekteKontaktujte nás
 • Projekt APVV-15-0696

  Výskum, výroba a prevádzkové overenie prototypových nástrojov pre tvárnenie výmenníkových rúr s tvarovo členitým vnútorným povrchom pre zvyšovanie efektívnosti energetických zariadení

  Viac o projekteKontaktujte nás
 • Projekt APVV-15-0723

  Vývoj technológie zvárania pre unikátne creepové ocele vyvíjané v Železiarniach Podbrezová, a.s.

  Viac o projekteKontaktujte nás
 • Projekt APVV-17-0483

  Vývoj keramických materiálov pre žiaruvzdorné vymurovky kotlov s intenzifikovaným spaľovaním biomasy

  Viac o projekteKontaktujte nás
 • Projekt APVV-18-0418

  Výskum príčin vzniku geometrických odchýlok pri výrobe bezšvíkových rúr a ich technologická dedičnosť s dôrazom na tvarovú stabilitu presných rúr ťahaných za studena s využitím metrologických systémov

  Viac o projekteKontaktujte nás

Projekt APVV-14-0244 „Vývoj softvérovej podpory s využitím fyzikálnej simulácie pre optimalizáciu procesov plynulého odlievania ocele ako systémov s rozloženými parametrami pre Železiarne Podbrezová, a. s.“

Cieľom projektu je vypracovanie nového konceptu využívania komerčne dostupných softvérových nástrojov pre numerické modelovanie procesu plynulého odlievania ocele s maximálnou mierou parametrizácie okrajových podmienok pre primárnu, sekundárnu a terciárnu oblasť chladenia.

Prepojenie s nástrojmi na identifikáciu, návrh a testovanie riadenia umožní využiť výpočtovú silu a presnosť komerčných softvérových nástrojov pre model virtuálneho riadeného objektu – sekundárnej zóny chladenia ZPO – vo forme predpočítaných interpolovaných modelov  alebo vo forme kosimulácie so synchrónne bežiacimi systémami modelovania a riadenia.

Fyzikálna simulácia procesu plynulého odlievania ocele na zariadení Gleeble 3800 nám uľahčuje nájsť prepojenie medzi riadenými veličinami a kvalitatívnymi parametrami odlievaných polotovarov.

Projekt bol ukončený k 30.6.2019.

Projekt APVV-15-0319 „Výskum technologického procesu tvárnenia pri výrobe rúr s tvarovočlenitým vnútorným povrchom“

V rámci rozvíjania vedecko – výskumnej spolupráce medzi ŽP Výskumno – vývojovým centrom s.r.o. a Materiálovotechnologickou fakultou STU so sídlom v Trnave, ktorá bola deklarovaná podpísaním Rámcovej zmluvy dňa 26. novembra 2014, bol vypracovaný projekt APVV „Výskum technologického procesu tvárnenia pri výrobe rúr s tvarovo členitým vnútorným povrchom“., ktorý bol v roku 2016 následne schválený.

Projekt bol rozdelený do štyroch etáp:

 • návrh podrobnej metodiky postupu riešenia experimentálnych prác a ich vyhodnotenia,
 • analýza procesov technológie ťahania rúr za studena s využitím simulačného prostredia DEFORM 3D,
 • experimentálna časť v prevádzkových podmienkach ŽP a.s. a vyhodnotenie základných technologických parametrov rúr,
 • validácia a vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov v prevádzkových podmienkach ŽP a.s.

Jedným z cieľom projektu bolo aj zapojenie mladých perspektívnych pracovníkov výskumu a študentov doktorandského štúdia, doktorandov, do vedeckovýskumného procesu. Mladí výskumníci tak získali praktické skúsenosti s riešením vedeckovýskumných úloh a nadobudli zručnosti pri aplikácii vybraných výskumných metód. Projekt sa začal 1. júla 2016 a ukončený bol 30. novembra 2020.

Projekt APVV-15-0696 „Výskum, výroba a prevádzkové overenie prototypových nástrojov pre tvárnenie výmenníkových rúr s tvarovo členitým vnútorným povrchom pre zvyšovanie efektívnosti energetických zariadení“

Cieľom projektu je komplexný návrh tvárniacich nástrojov pre výrobu rúr s vnútorným tvarovo členitým povrchom, návrh technológie a samotná výroba ako aj prevádzkové overenie prototypových nástrojov pre tvárnenie výmenníkových rúr s tvarovo členitým vnútorným povrchom pre zvyšovanie efektívnosti energetických zariadení a komplexný výskum možností aplikácie tenkých oteruvzdorných vrstiev technológiami PVD a CVD na funkčné časti navrhnutých prototypových nástrojov.

Projekt APVV-15-0723 „Vývoj technológie zvárania pre unikátne creepové ocele vyvíjané v Železiarniach Podbrezová, a.s.“

Cieľom projektu je vývoj technológie zvárania moderných creepových ocelí ktoré sa v súčasnosti vyvíjajú v Železiarňach Podbrezová a.s.. Optimalizácie parametrov zvárania, chemického zloženia prídavného materiálu a tepelného spracovania s cieľom dosiahnuť čo najvyššie úžitkové vlastnosti zvarových spojov. Vytvorenie „best practice“ príručky na zváranie pre potreby komercializácie týchto moderných creepových ocelí.

Projekt bol ukončený k 30.6.2019.

Projekt APVV-17-0483 „Vývoj keramických materiálov pre žiaruvzdorné vymurovky kotlov s intenzifikovaným spaľovaním biomasy“

Cieľom projektu je zvýšenie ekonomickej efektívnosti prevádzky kotlov na spaľovanie biomasy v stacionárnej vrstve paliva. Projekt je zameraný na teoretické a experimentálne štúdium intenzifikácie procesu spaľovania, štúdium interakcií medzi popolom/troskou a žiaruvzdornou výmurovkou. Termodynamické analýzy a modelové experimentry budú zmerané na zmenu teplotného poľa, charakteru prúdenia a zloženia produktov spaľovania v zariadeniach pri intenzifikovanom spaľovaní biomasy, ktorý vyvolá zmenu v rozložení týchto zón výmurovky, tie budú extrémne opotrebované kondenzujúcimi fázami s vysokým obsahom alkálií, prípadne tuhými časťami popola.

Projekt APVV-18-0418 „Výskum príčin vzniku geometrických odchýlok pri výrobe bezšvíkových rúr a ich technologická dedičnosť s dôrazom na tvarovú stabilitu presných rúr ťahaných za studena s využitím metrologických systémov“

Cieľom projektu je výskum tvarov a rozmerov, makrogeometrie a mikrogeometrie stálosti bezšvíkových oceľových rúr. Tvarová presnosť vyžaduje štúdium merania príčinnosti javov, ktoré sú vyvolané pri výrobe polotovaru na valcovni rúr, kde vzniká tvarová chyba – excentricita a polygón, ktoré sú dedičné pre proces ťahania rúr. Projekt sa sústredí na technologické parametre, operácie a na tvar nástrojov z pohľadu ich geometrie pri tvárnení za studena. Výsledné vlastnosti bezšvíkových rúr závisia od veľkého množstva faktorov. Jedným z faktorov je aj geometrická nestabilita v jednotlivých fázach výrobného procesu. Geometrická nestabilita úzko súvisí s technologickým postupom výroby bezšvíkových rúr v podmienkach Železiarní Podbrezová a.s.

© Copyright: ŽP Výskumno - vývojové centrum s r.o., | Webdesign by ŽP Informatika s.r.o. - Enfold Theme by Kriesi