Interné výskumné projekty

HotFormTech (HFT)

Riešenie tejto výskumnej úlohy má zabezpečiť inováciu vyrábaných akostí ocelí s feritickou matricou, s prednostnou orientáciou na zabezpečenie sortimentu kotlových akostí pre energetický priemysel, ale aj pre  najnáročnejšie konštrukčné aplikácie valcovaných aj presných rúr, s osobitným zreteľom na automobilový priemysel. Konečným výsledkom výskumu je potrebné zabezpečiť optimalizáciu technológie výroby predmetných akostí v celom technologickom cykle v podmienkach ŽP, a.s..

Na jednej strane je to zabezpečenie stability chemického zloženia a procesov kontinuálneho odlievania, ktoré garantujú kvalitu vstupného materiálu pre následné valcovanie za tepla resp. ťahanie za studena.

Na druhej strane je to realizácia riadeného valcovania rúr s následným tepelným spracovaním pre zabezpečenie požadovaných mikroštruktúrnych a mechanických vlastností rúr.

TUBE

Táto výskumná úloha sa zaoberá otázkami kvality výroby kontizliatkov, valcovaných rúr a presných rúr v podmienkach ŽP a.s..

Táto analýza kvality sa realizuje v priebehu celého roka. Vzniknuté technologické resp. výrobné problémy sa riešia v priamej súčinnosti s jednotlivými prevádzkami a osobitne v spolupráci s Gork.

Úroveň kvality výroby sa pravidelne hodnotí na týždenných poradách na základe štatistických údajov, ktoré sú spracované Gork (podrobne sú prejednávané aj na týždenných poradách na VR).

ColdFormTech (CFT)

Riešenie tejto výskumnej úlohy má prispieť k optimalizácii optimalizácia technológie ťahania presných rúr z pohľadu dislokačnej teórie tvárnenia, stavov mikroštruktúry a medzného stavu plasticity. Na riešenie úlohy sú využívané analýzy napäťovo-deformačných stavov v priebehu ťahania s cieľom popísať stav napätosti v danom objeme rúry a v danom okamihu ťahania. Pri týchto rozboroch uplatníme modelovanie prostredníctvom programu Deform 3D.

Naším konečným cieľom je zviditeľnenie popisu kinematiky celého procesu. V  procese ťahania budú realizované mikroštruktúrne rozbory s cieľom definovať reálne plastické pretvorenie v mikroobjeme materiálu v troch hlavných rovinách k smeru ťahania. Taktiež budú analyzované deformačné textúry a vo vybraných prípadoch bude využitá EBSD analýza s cieľom definovať veľkosť plastických deformácii a kryštalografickej roviny sklzu v mikroštruktúre.

Pri rozboroch napäťovo-deformačných schém budeme využívať dislokačnú teóriu plasticity s cieľom predikovať úroveň príspevku dislokačného spevnenia, ktorý budeme kvantifikovať prostredníctvom hustoty dislokácii v danom deformovanom stave.

NÁSTROJE

Riešenie tejto výskumnej úlohy je zamerané na inovácie v oblasti nástrojov používaných v procesoch tvárnenie za tepla a za studena a to z pohľadu aplikácie nových materiálov ako aj  rôznych druhov tenkých oteruvzdorných vrstiev  nanášaných technológiami PVD (physical vapour deposition), CVD (chemical vapour deposition) a  PA CVD – plazmou aplikované CVD alebo PE-CVD (plasma  enhanced CVD).

V rámci úlohy spolupracujeme s  Fakultou výrobných technológií TU v Košiciach so sídlom v Prešove   tribológie a tribotechniky, off-line a on-line defektoskopie a vnútropodnikovej logistiky s využitím RFID technológií s ich verifikáciu v podmienkach priemyselnej výroby  oblasti tribológie a tribotechniky, off-line a on-line defektoskopie a vnútropodnikovej logistiky s využitím RFID technológií s ich verifikáciou v podmienkach priemyselnej výroby

ENVIROMENT

Výskumná úloha sa venuje environmentálnym otázkam zameraným predovšetkým na spracovanie priemyselných odpadov vznikajúcich vo výrobnom procese ŽP, a.s.

V rámci tejto výskumnej úlohy sa v spolupráci s Ústavom recyklačných technológií Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TU Košice dlhodobo rieši problematika úletov z elektrickej oblúkovej pece s cieľom využitia kovového potenciálu tejto významnej druhotnej suroviny.

Medzi ďalšie dôležité úlohy patrí spracovanie trosiek z výroby ocele a taktiež výskum zameraný na využitie Fe-C brikiet ako alternatívy oceliarenského surového železa vo vsádzke do elektrickej oblúkovej pece.

OPTICON

Riešenie tejto výskumnej úlohy má prispieť k optimalizácii plynulého odlievania ocele vo všetkých uzloch od medzipanvy po delenie a stohovanie kontizliatkov.

Na riešenie úlohy sú využívané prostriedky fyzikálneho aj numerického modelovania prúdenia ocele v medzipanve na spoločnom pracovisku s Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach, numerického  modelovania tuhnutia ocele počas odlievania, identifikácie dynamiky tepelných procesov počas tuhnutia a návrhu riadenia sekundárneho chladenia lejacích prúdov.

MODRAW

Výskumná úloha je zameraná na modelovanie napäťovo-deformačných procesov pri technológii ťahania rúr za studena. Na analýzu tvárniacich procesov sa využíva softvérový produkt, založený na metóde konečných prvkov (MKP).

S pomocou vizuálneho zobrazenia fyzikálnych veličinových polí je možné tvárniaci proces optimalizovať na základe rozličných kritérií ako napr. vhodnejší tok materiálu počas tvárnenia, prípustné limity dosahovaných napätí a pod.

Bohaté možnosti vizuálneho zobrazenia taktiež umožňujú navrhovať a overovať funkčnosť nových, doteraz neaplikovaných technologických postupov tvárnenia.

REFRACER

Vo výskumnej úlohe REFRACER sa riešia podúlohy a témy zamerané na analýzu súčasného stavu používaných žiaromateriálov v ŽP a.s. a ich porovnanie so svetovými trendami, vývoj nových a inovovaných výrobkov a zároveň ich kvalitatívna optimalizácia podľa požiadaviek ŽP a.s.; Celkovým prínosom riešenia a hlavne výsledkov tejto úlohy REFRACER pre ŽP group by malo byť:

  • Rozšírenie výrobného sortimentu a predaja nových a inovovaných výrokov pre ŽIAROMAT a.s..,
  • Kvalitatívna a bezpečnostná optimalizácia používaných žiaromateriálov v ŽP a.s. v súlade so svetovými trendami;
  • Ekonomická efektívnosť nákupu nových a inovovaných žiaromateriálov do ŽP a.s. z pohľadu ich ceny a životnosti.

Úloha je riešená v úzkej spolupráci ŽIAROMAT a.s., oceliareň ŽP a.s. a UMET FMMR (HF) TU Košice.

© Copyright: ŽP Výskumno - vývojové centrum s r.o., | Webdesign by ŽP Informatika s.r.o. - Enfold Theme by Kriesi