Interné výskumné projekty
Číslo Názov Akronym
VP1 Zvyšovanie technologickej úrovne výroby a odlievania ocele STEELTECH
VP2 Zvyšovanie životnosti a úžitkových vlastností hutníckej keramiky REFRACER
VP3 Zvyšovanie technologickej úrovne výroby oceľových rúr TUBETECH
VP4 Implementácia dátovej analytiky vo výrobnom procese ANALYTIKA
VP5 Hodnotenie kvality výroby ocele a oceľových rúr KVALITA
VP6 Spracovanie odpadov a druhotných surovín ENVIRONMENT

Projekt STEELTECH je postavený na témach, ktoré súvisia s kvalitou vyrábaných kontizliatkov a efektivitou a kvalitou výroby ocele. Ide o vyriešenie problematiky praskania kontizliatkov akosti ZP10CrMo9–10, vypracovanie validovaného numerického a fyzikálneho modelu prúdenia ocele v medzipanve pre zlepšenie rafinačnej schopnosti medzipanvy a predĺženie životnosti jej výmurovky, zodpovedanie otázky o vhodnosti použitia briketovanej rafinačnej trosky z panvovej pece ako vratnej prísady do elektrickej oblúkovej pece a tiež vytvorenie prediktora (modelu) množstva odpichnutej ocele z elektrickej oblúkovej pece.

Projekt REFRACER je úzko zameraný na zvyšovanie výkonnosti a životnosti hutníckej keramiky. Témy projektu pokrývajú problematiku životnosti stredového veka elektrickej oblúkovej pece, pracovnej výmurovky vtokovej časti medzipanvy a ponorných trubíc.

Projekt TUBETECH je široko koncipovaný projekt, pokrývajúci kvalitu výroby valcovaných rúr z pohľadu technologických aspektov tvárnenia aj technickej úrovne jednotlivých výrobných agregátov. Jednotlivé témy projektu riešia otázky modernizácie chladiaceho systému košov pretlačovacej stolice, problematiku vzniku nerovnomernej hrúbky steny rúry (excentricita, polygón), verifikáciu funkčnosti a spoľahlivosti chladenia valcov ťahovej redukovne s dýzami „7,9“, možnosťou výroby HPZ rúr 1-ťahovou technológiou, možnosťami rozšírenia súčasného sortimentu rúrových tvaroviek o nové rozmery, vypracovaním štúdie o možnom tepelnom spracovaní rúr na kontilinke typu QT (quenching/tempering),  vytvorením modelu závislosti výslednej geometrie ťahanej rúry ako funkcie rozmerov a pevnostného stavu vstupného materiálu, geometrie a opotrebovania prievlakov a polohy tŕňa voči prievlaku a v neposlednom rade  problematikou tepelného spracovania valcovaných a ťahaných rúr s prednostným zameraním sa na riadkovitosť mikroštruktúry po valcovaní.

Projekt ANALYTIKA vo svojich témach symbolicky prepája oba výrobné závody ŽP, a. s. vo forme spoločného virtuálneho dátového priestoru „BigZP“ s výrobno-technologickými údajmi o výrobe ocele a oceľových rúr. Vytvorený priestor poslúži ako dátový podklad, na ktorom bude vypracovaný systém dátovej analytiky výroby, kombinujúci ručné ad hoc analýzy expertov, systematické analýzy nástrojmi BI (Business Intelligence), matematické a štatistické modely výroby a odlievania ocele (EAF model vo VP1 STEELTECH, systém OPTIexpert) a výroby valcovaných rúr.

Projekt KVALITA pozostáva z tém, ktoré úzko súvisia s kvalitou vyrábaných rúr, vrátane aplikácií v náročných tepelných a koróznych podmienkach. Jedná sa o vypracovanie DTA analýz vybraných akostí ocele pre poznanie kľúčových transformačných teplôt Ar1, 3 a Ac1, 3, riešenie problematiky vrubovej húževnatosti valcovaných rúr pre kryogénne teploty (-50 °C), riešenie otázok kvality výroby kontizliatkov, valcovaných a presných rúr z akostí, ktoré majú štatisticky významný počet NDT skúšok s výmetmi nad 10 %, stanovenie creepovej odolnosti ocele MARBN pri teplotách 625 – 650 °C, analýzu vývoja textúry pri výrobe presných rúr ťahaním za studena a analýzu vplyvu chemicky agresívnej atmosféry na oxidačnú odolnosť žiarupevných ocelí, určených na výrobu prehrievačov.

Projekt ENVIRONMENT rieši v dnešnej dobe mimoriadne aktuálne otázky environmentálneho dopadu výroby ocele a oceľových rúr na životné prostredie. Projektové témy zahŕňajú analýzu vplyvu druhového zloženia vsádzky na obsah Zn, Fe a Ca v EOP odpraškoch, analýzu možností znižovania obsahu železa v EOP troske, prieskum možností spolupráce s výrobcami cementu na použití EOP trosky ako prísady do špeciálnych betónov a analýzu možností spracovania kalov z neutralizačnej stanice odpadových vôd a kalov zo zneškodňovacej stanice galvanizačnej linky. „Najmodernejšou“ témou projektu je však vypracovanie „uhlíkovej mapy“ ŽP, a. s. a návrh možností úspory energie a zníženia emisií CO2.

© Copyright: ŽP Výskumno - vývojové centrum s r.o., | Webdesign by ŽP Informatika s.r.o. - Enfold Theme by Kriesi