• Oddelenie fyzikálnej metalurgie

  • Oddelenie materiálového inžinierstva

  • Oddelenie modelovania a simulácie procesov

  • Oddelenie tvárnenia kovov

Oddelenie fyzikálnej metalurgie

Výskumno-vývojová činnosť je orientovaná do oblasti termodynamických a fyzikálno-chemických zákonitostí výroby ocele v bezprostrednej spolupráci s príslušnými odbornými útvarmi a výrobnými prevádzkami, predovšetkým však s prevádzkou Oceliareň ŽP, a.s. pri rešpektovaní rozhodujúcich technologických uzlov: šrotové hospodárstvo, elektrická oblúková pec (EOP), panvová metalurgia (LF), plynulé odlievanie ocele (ZPO). Hlavná pozornosť je venovaná optimalizácii jednotlivých technologických parametrov výroby s cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu a reprodukovateľnosť výroby kontizliatkov. Oddelenie rieši otázky materiálovej, technickej a technologickej inovácie výroby a úlohy súvisiace so zvyšovaním kvality kontizliatkov a výrobkov z nich v podmienkach ŽP, a.s. Podieľa sa na riešení operatívnych úloh pri zabezpečovaní výrobného procesu. Spolupracuje s Oddelením modelovania a simulácie procesov v oblasti algoritmizácie a riadenia kontinuálneho odlievania ocelí na ZPO a pri analýzach vplyvu procesných parametrov výroby na kvalitu kontizliatkov.  Realizuje výskum a vývoj v oblasti fyzikálneho modelovania a optimalizácie kinetiky prúdenia ocele v medzipanve ZPO, predovšetkým pri riešení aktuálnych problémov podnikovej praxe s cieľom optimalizácie pre odlievanie štandardných akostí ocelí pre ŽP, a.s. Oddelenie rieši v spolupráci s externými partnerskými organizáciami, predovšetkým však s Ústavom recyklačných technológií Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie (FMMR) Technickej univerzity v Košiciach environmentálne aspekty zamerané na spracovanie priemyselných odpadov vznikajúcich v metalurgickom procese výroby ocele s cieľom využitia vysokého úžitkového potenciálu týchto významných druhotných kovonosných surovín. V oblasti výskumu a vývoja žiarupevnej hutnej keramiky úzko spolupracuje so spoločnosťou Žiaromat, a.s. Kalinovo a Ústavom metalurgie FMMR TU v Košiciach pri vývoji nových a inovovaných žiaruvzdorných výrobkov a zároveň ich kvalitatívnej optimalizácie podľa požiadaviek ŽP, a.s.

Ing. Vladimír Chomič
tel.:+421 48 645 41 71
e-mail: chomic.vladimir@zelpo.sk

Oddelenie materiálového inžinierstva

Výskumno-vývojová činnosť je orientovaná do oblasti chemickej a štruktúrnej koncepcie ocelí vyrábaných v ŽP a. s. vrátane mikroštruktúrnych a subštruktúrnych rozborov. Analýza pevnostných, plastických a lomových vlastností a ich vzťah k chemickému zloženiu a k mikroštruktúre ocelí. Teoretické otázky medzných stavov materiálov, porušovania, fraktografické prejavy, analýza príčin porušenia reálnych  konštrukcií a pod. Predikcia mechanických vlastností a spoľahlivosti konštrukčných celkov.  Tepelné spracovanie ocelí, optimalizácia chemického zloženia a mikroštruktúry pre dosahovanie komplexu mechanických vlastností. Hodnotenie a analýza mechanických vlastností za zvýšených teplôt,  creepové charakteristiky kotlových ocelí.  Zvyšovanie úžitkových vlastností nástrojových materiálov  v podmienkach ŽP a.s., povrchové inžinierstvo vrátane systému Zn-Fe a koróznej odolnosti. Rozvoj metodík a budovanie prístrojového vybavenia laboratórií najmä v oblasti metalografie, optickej a elektrónovej mikroskopie, mikroanalytických metód a hodnotenia mechanických vlastností materiálov. V týchto činnostiach úzko spolupracujeme s Oddelením riadenia kvality ŽP a.s.

Ing. Pavel Bekeč, PhD.
tel.: +421 48 645 41 71
e-mail: bekec@zelpo.sk

Oddelenie modelovania a simulácie procesov

Výskumno-vývojová činnosť je orientovaná do oblasti modelovania a numerickej simulácie procesov v ŽP a.s. v oblasti výroby plynule odlievaných oceľových polotovarov, výroby za tepla valcovaných bezšvíkových rúr a výrobe presných rúr ťahaním za studena. Využívanie aparátu matematického modelovania, fyzikálneho modelovania a merania veličín za účelom validácie vytvorených modelov. Na príprave fyzikálneho modelu medzipanvy ŽP a.s. spolupracujeme s Ústavom metalurgie Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach v rámci spoločného pracoviska SimConT a na numerickom modelovaní a riadení dlhodobo spolupracujeme s Ústavom automatizácie, merania a informatiky Strojníckej fakulty STU v Bratislave v rámci spoločného pracoviska Kontilab. Na pracovisku využívame viaceré CAD a CAE/FEA softvérové nástroje.

Ing. Karol Ondrejkovič, PhD.
tel.: +421 48 645 40 36
e-mail: ondrejkovic@zelpo.sk

Oddelenie tvárnenia kovov

Výskumno-vývojová činnosť je orientovaná do oblasti tvorby a vývoja mikroštruktúry materiálov v procese termomechanického spracovania materiálov. Aplikačné zameranie na konkrétne technologické podmienky valcovne rúr ŽP a.s. pri výrobe oceľových bezšvíkových rúr. Optimalizácia základných technologických parametrov od karuselovej pece po výstup z ťahovej redukovne v závislosti na chemickom zložení ocele. Riešenie otázok statickej a dynamickej rekryštalizácie pri termomechanickom spracovaní s cieľom dosiahnuť  taký stav štruktúry a subštruktúry, aby bol dosiahnutý požadovaná úroveň úžitkových vlastností. Druhou oblasťou je využitie dislokačnej teórie plasticity pre optimalizáciu tvárnenia za studena pri rešpektovaní technologických možností ťahárne rúr ŽP a.s. Cestou analýzy deformačného spevnenia optimalizovať podmienky deformácie a rýchlosti deformácie pri tvárnení s cieľom dosahovať racionálne technologické postupy – intenzívne deformácie, zníženie počtu ťahov na konečný rozmer, optimalizácia medzioperačného žíhania. Riešenie otázok materiálovej a technologickej inovácie výroby v ŽP a.s. a tiež úloh súvisiacich so zvyšovaním kvality výrobkov.

Ing. Milan Mojžiš, PhD.
tel.: +421 48 645 41 72
e-mail: mojzis.milan@zelpo.sk

© Copyright: ŽP Výskumno - vývojové centrum s r.o., | Webdesign by ŽP Informatika s.r.o. - Enfold Theme by Kriesi