Na stránke sa pracuje

Technická univerzita v Košiciach

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach

Spolupráca s Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie (FMMR) Technickej univerzity v Košiciach sa odvíja predovšetkým na báze dvoch spoločných laboratórií LSPO a SimConT.

LSPO – spoločné Laboratórium spracovania priemyselných odpadov

SimConT – spoločné Laboratórium (Simulation of Continuous Casting Tundish)

Spolupráca:

  1. Pri vývoji 9CrNB žiarupevnej ocele sa realizuje štúdium karbidických fáz, ich chemického zloženia, morfológie a distribúcie na transmisnom elektrónovom mikroskope (TEM), metódou uhlíkových extrakčných replík. Identifikácia častíc precipitátov je pomocou selekčnej difrakcie.
  2. DTA analýzy: stanovenie transformačných teplôt (Ac1, Ac3, Ar1, Ar3) z dilatometrických kriviek získaných termomechanickým analyzátorom LINSEIS TMA 1700 s Al2O3 meracím ústrojenstvom, pri ohreve a ochladzovaní v intervale teplôt 100 – 1100 °C.
  3. V roku 2017 sme v spolupráci s Ústavom materiálov a inžinierstva kvality FMMR TUKE podali návrh projektu APVV-17-0263 „Výskum zvýšenia efektívnosti prevádzky kotlových zariadení zabezpečením vysokej koróznej odolnosti 9Cr žiarupevných ocelí v prostredí vodnej pary a spalín biomasy“. V prípade schválenia projektu, s riešením by sa začalo od 01.07.2018.

Vysoká škola báňská

Technická univerzita Ostrava

Spolupráca: Fyzikálne modelovanie a identifikácia termomechnických vlastností ocelí na zariadení Gleble 3800 pre procesy plynulého odlievania ocele, valcovania a tepelného spracovania oceľových rúr.

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Technická Univerzita v Liberci

S technickou univerzitou v Liberci – Ústav pre nanomateriály, pokročilé technológie a inovácie, spolupracujeme na kryštalografickej analýze tvárnených a tepelne spracovaných presných rúr pomocou EBSD (Electron Backscatter Diffraction) metódy na rastrovacom elektrónovom mikroskope.

© Copyright: ŽP Výskumno - vývojové centrum s r.o., | Webdesign by ŽP Informatika s.r.o. - Enfold Theme by Kriesi