„Rád by som nadviazal na to, čo počas jedenástich rokov vybudoval môj predchodca“

Dňa 1. augusta bol do funkcie riaditeľa dcérskej spoločnosti ŽP VVC s.r.o. menovaný Ing. Pavol Beraxa, PhD., ktorého sme požiadali o rozhovor:

V ŽP VVC s.r.o. ste od jeho vzniku, 1. augusta 2008, čiže celých jedenásť rokov. Predtým ste pracovali aj v ŽP a.s. Ako si spomínate na svoje začiatky?

Moje začiatky v Železiarňach Podbrezová sa datujú do obdobia môjho detstva, kedy som ešte ako chlapec dostal príležitosť nazrieť do výrobných procesov vo vtedajšej novej a modernej prevádzkárne na výrobu bezšvíkových rúr. Skutočné praktické stretnutie so „svetom podbrezovských železiarov“ som však absolvoval až počas vysokoškolských štúdií, kedy som cez letné prázdniny pracoval ako brigádnik v prevádzkarni valcovňa rúr, v profesii strojného zámočníka a kontrolóra povrchu rúr na úpravni. Po ukončení vysokoškolského štúdia, a dva a pol ročnom pracovnom štúdiu v zahraničí, som sa v roku 2006 zamestnal v Železiarňach Podbrezová ako kalič v prevádzkarni výroba náradia. Zakrátko po mojom nástupe bolo v ŽP a.s. vypísané výberové konanie na pozíciu výskumného a vývojového pracovníka vo vtedajšom oddelení vývoja technológií a materiálov, kam som po úspešnom absolvovaní výberového konania nastúpil. Keďže 1. augusta 2008 vzniklo ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o., stal som sa výskumno-vývojovým zamestnancom v tejto spoločnosti. Neskôr som začal pôsobiť v pozícii vedúceho oddelenia materiálového inžinierstva a od roku 2014 ako zástupca riaditeľa pre výskum a vývoj.

Čo vás motivovalo zamestnať sa v ŽP a.s.?
– Keďže pochádzam z pravdepodobne najpočetnejšej železiarskej rodiny pôsobiacej v ŽP a.s., svojmu osudu som sa nevyhol. Je to minimálne štvrtá alebo piata generácia. Silnou motiváciou pracovať v ŽP a.s. boli aj bohaté športové a rekreačné možnosti nášho regiónu. Takže aj príroda a životné prostredie zavážili v mojom rozhodnutí zostať takpovediac „doma“.

Čo bude vašou prioritou vo funkcii riaditeľa ŽP VVC s.r.o.? Aké sú vaše plány a vízie do budúcnosti?
– V prvom rade by som rád nadviazal na to, čo počas jedenástich rokov v pozícii riaditeľa ŽP VVC s.r.o. vybudoval môj predchodca profesor Parilák. Prioritne sa chcem zamerať na riešenie operatívnych aj vývojových úloh, vyplývajúcich z potrieb výrobných prevádzkarní ŽP a.s., ako aj ostatných výrobných spoločností v rámci ŽP GROUP, ktoré povedú k inováciám výroby a výrobno-technologických postupov a v neposlednom rade k zvyšovaniu kvality výrobkov. Aby bolo možné tieto ciele zrealizovať, je potrebné mať spoľahlivý a kvalitný pracovný kolektív a neustále zvyšovať vzdelanostnú úroveň zamestnancov nielen v rovine teoreticko-odbornej, ale aj praktickej.
V rámci našich výskumno-vývojových činností vidím veľký priestor na zapojenie sa do národných aj medzinárodných projektov, v spolupráci so súkromnými i verejnými výskumnými inštitúciami a malými a strednými podnikmi (MSP). Čo sa týka národných projektov, je možné zapojiť sa do projektov z Operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI), ktorý predstavuje spoločný programový dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020. Program OP VaI pokrýva činnosti zamerané na vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie a podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti. Na medzinárodnom výskumnom poli sa chceme zamerať na projekty Európskej únie, kde by sme participovali na projektoch podporovaných z Fondu pre uhlie a oceľ (RFCS), ktorý za účelom rozvoja poznatkov a podpory inovácií v odvetví uhlia a ocele spája významných priemyselných partnerov, MSP, výskumné centrá a univerzity z celej Európskej únie.
V kontexte ďalšieho rozvoja kvality a konkurencieschopnosti výroby v ŽP a.s. vidím tiež priestor na implementáciu vybraných nástrojov a postupov tzv. štvrtej priemyselnej revolúcie „Priemysel 4.0“, označovanej aj ako digitálna revolúcia. Skutočný rozsah implementácie pre technologické a výrobné procesy v ŽP a.s. ukáže až budúcnosť, no každopádne bude potrebné už dnes vyvinúť veľké úsilie na to, aby sme čo najlepšie posúdili reálny prínos téz „Priemyslu 4.0“ pre výrobné procesy v ŽP a.s. a adekvátne pripravili a naplánovali konkrétnu implementáciu vo výrobných prevádzkarňach ŽP a.s.

Prezradíte nám niečo zo svojho súkromia? Aké sú vaše záľuby a čo robíte vo voľnom čase?
– Keďže máme doma štyri malé deti, takmer celý svoj voľný čas venujem rodine. Naše deti sa už od malička aktívne venujú biatlonu a zjazdovému lyžovaniu, takže sa snažím v rámci ich aktivít takisto aktívne oddychovať.

Podbrezovan | Číslo: 16 | Ročník: LXXV | Vyšlo:  | Rubriky: ŽP GROUP ŽP VVC S.R.O.