Podpísanie zmluvy o združení:

Laboratórium vysokoteplotných koróznych procesov medzi ŽP VVC s.r.o. a FMMR TU v Košiciach

Dňa 20. júna bola na pôde Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie (FMMR) Technickej univerzity (TU) v Košiciach podpísaná Zmluva o združení: Laboratórium vysokoteplotných koróznych procesov medzi Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie, zastúpenou dekankou fakulty doc. Ing. Ivetou Vaskovou, PhD. a ŽP Výskumno-vývojovým centrom s.r.o., (ŽP VVC s.r.o.) zastúpenom riaditeľom spoločnosti prof. Ing. Ľudovítom Parilákom, CSc.

Účelom združenia Laboratórium vysokoteplotných koróznych procesov a cieľom jeho činnosti je integrácia výskumných, materiálových a prístrojových kapacít do spoločnej platformy zo strany FMMR TU v Košiciach a ŽP VVC s.r.o., ktorá umožní efektívne realizovať výskum a vývoj v oblasti analýzy vplyvu agresívnych zložiek spalín na vysokoteplotnú koróznu odolnosť žiarupevných kotlových akosti valcovaných a presných rúr vyrábaných v Železiarňach Podbrezová, riešenie aktuálnych úloh podnikovej praxe a urýchlenú aplikáciu výsledkov výskumu a vývoja do konkrétnych inovačných riešení.
Súčasťou laboratória bude unikátne laboratórne pecné zariadenie pre vysokoteplotné korózne testy ocelí v atmosférach obsahujúcich agresívne zložky spalín, ktoré bude umiestnené na Oddelení materiálového inžinierstva Ústavu materiálov a inžinierstva kvality FMMR TU v Košiciach.
Podpisu sa zúčastnili aj ďalší zástupcovia fakulty doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. prodekan pre vzdelávanie, Ing. František Petričko tajomník fakulty, doc. Ing. Martin Fujda, PhD. riaditeľ Ústavu materiálov a inžinierstva kvality, doc. Dr. Ing. Peter Horňak zástupca riaditeľa ústavu a vedúci Oddelenia materiálového inžinierstva a Ing. Miloš Matvija, PhD. tajomník ústavu.

________________________________________________________________