:

Obhajoba dizertačných prác

Dňa 26. 6. 2018 sa na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach konala obhajoba dizertačnej práce Ing. Gréty Maruškinovej v študijnom programe 4.3.2. Environmentálne inžinierstvo. Prácu s názvom „Zhodnocovanie nebezpečných priemyselných odpadov s obsahom ťažkých kovov“ Ing. Maruškinová úspešne obhájila.

Dňa 27. 8. 2018 sa na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave konala obhajoba dizertačnej práce Ing. Milana Mojžiša s názvom „Výskum a optimalizácia technológie ťahania presných bezšvíkových rúr“. Svojím tematickým zameraním spadá práca do študijného programu 5.2.7. Strojárske technológie a materiály. Ing. Mojžiš svoju prácu úspešne obhájil.

Obom našim kolegom srdečne blahoželáme!