V dňoch 4. – 6. 9. 2018 sa v Hoteli Stupka na Táloch pod záštitou Ing. Vladimíra Sotáka, generálneho riaditeľa Železiarní Podbrezová a.s. koná Odborná konferencia ŽP VVC 2018, organizovaná pri príležitosti 10. výročia založenia spoločnosti ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o. Konferencia je určená pre všetkých partnerov, s ktorými ŽP VVC s.r.o. spolupracuje v oblasti predmetu výskumno-vývojovej činnosti so zameraním na výrobnú a technologickú inováciu v podmienkach ŽP Group s osobitným zreteľom na fyzikálnu metalurgiu ocele, výrobu oceľových rúr, hutnícku keramiku, materiálové inžinierstvo, modelovanie a simuláciu technologických procesov a environmentálne aspekty hutníckej výroby.

:

Termín a miesto konania 4. – 6. september 2018, Hotel Stupka, Tále
http://www.hotelytale.sk/Hotel-STUPKA-Tale
Odborný garant konferencie prof. Ing. Ľudovít PARILÁK, CSc.
Predseda programového výboru Ing. Pavol BUČEK, PhD.
Organizačný výbor konferencie Ing. Pavol BERAXA, PhD. – predseda
Ing. Lenka GAJDOŠOVÁ
Ing. Gréta MARUŠKINOVÁ
Ing. Martin RIDZOŇ, PhD.
Ing. Roman ĎURČÍK
Ing. Ján TURŇA
Ing. Michal KÁN
Sekretariát konferencie Ing. Lenka NOVÁKOVÁ
tel.: +421 48 645 4035
mail: novakova@zelpo.sk

:

Programový výbor konferencie

prof. Ing. Ľudovít PARILÁK, CSc. ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o.
prof. Ing. Gabriel HULKÓ, DrSc. Strojnícka fakulta STU v Bratislave
doc. Ing. Pavel RASCHMAN, CSc. Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach
prof. Ing. Tomáš HAVLÍK, DrSc. Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach
prof. Ing. Jozef ZAJAC, CSc. Fakulta výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove
Ing. Peter BRZIAK, PhD. Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR
doc. Ing. Martin FUJDA, PhD. Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach
prof. Dr. Ing. Jozef PETERKA Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
prof. Ing. Jana DOBROVSKÁ, CSc. Fakulta materiálového inženýrství VŠB – TU Ostrava
Ing. Miloš DEKRÉT Železiarne Podbrezová a.s.

:

Harmonogram konferencie

UTOROK, 4. 9. 2018

16:00 – 21:00 Registrácia účastníkov
19:00 – 21:00 Uvítací večer

STREDA, 5. 9. 2018

  7:00 – 12:00 Registrácia účastníkov
  8:30 – 10:30 Otvorenie konferencie, vystúpenia hostí
10:45 – 12:00 Sekcia A – Plynulé odlievanie ocele
12:00 – 13:00 Obed
13:00 – 14:00 Sekcia B – Hutnícka keramika
14:15 – 17:15 Sekcia C – Technologické aspekty výroby valcovaných a presných rúr
19:30 Spoločenský večer

ŠTVRTOK, 6. 9. 2018

  7:30 –   9:00 Registrácia účastníkov
  8:30 – 10:20 Sekcia D – Oceľové rúry pre konštrukčné aplikácie a energetiku
10:40 – 12:25 Sekcia E – Spracovanie odpadov
12:30 Záver konferencie
13:00 Obed

:

Odborný program konferencie

:

STREDA, 5. 9. 2018

:

Sekcia A – Plynulé odlievanie ocele

10:45 – 11:00
Fyzikálne modelovanie prúdenia ocele v medzipanvy ŽP a.s. na spoločnom pracovisku SimConT
B. Buľko, Ľ. Parilák, P. Buček, P. Demeter, V. Chomič


11:00 – 11:15
Využitie komerčného numerického výpočtového prostredia pre návrh konceptu virtuálnej oceliarne
P. Buček, K. Ondrejkovič, G. Hulkó


11:15 – 11:30
Riadenie a optimalizácia sekundárneho chladenia ako systému s rozloženými parametrami pomocou softvérového senzora
G. Hulkó, K. Ondrejkovič, P. Buček, L. Bartalský


11:30 – 11:45
Využití makro modelu tuhnutí oceli pracujícího v reálném čase pro předpovídání vzniku trhlin
J. Štětina, M. Březina, L. Klimeš, T. Mauder


11:45 – 12:00
Zmeny spôsobu upchávania kryštalizátora na spoľahlivosť štartu sekvencie ZPO
P. Veselovský, M. Mastelák


:

Sekcia B – Hutnícka keramika

13:00 – 13:15
Vývoj ultranízkocementového spinelového žiarobetónu pre pracovnú výmurovku panvy v Železiarňach Podbrezová a.s.
Ľ. Ďurik, J. Švantner, M. Brenkus, Ľ. Parilák


13:15 – 13:30
Vývoj bezcementových žiarobetónov pre výrobu ocele
P. Raschman, G. Sučik, P. Vadász


13:30 – 13:45
Vývoj suchej monolitickej zmesi pre pracovnú výmurovku medzipanvy v Železiarňach Podbrezová a.s.
J. Švantner, Ľ. Ďurik, M. Brenkus, Ľ. Parilák


13:45 – 14:00
Analýza životnosti ponorných trubíc ZPO v Železiarňach Podbrezová a.s.
V. Chomič, S. Turňa, M. Brenkus, J. Švantner, P. Veselovský, M. Brižek, Ľ. Parilák


14:00 – 14:15 Prestávka


:

Sekcia C – Technologické aspekty výroby valcovaných a presných rúr

14:15 – 14:30
Chladicí systémy pro chlazení profilových válců
P. Kotrbáček, J. Horský


14:30 – 14:45
Porovnanie chladiaceho účinku troch typov trysiek pri chladení profilových valcov ťahovej redukovne vo valcovni rúr ŽP a. s.
J. Turňa, Ľ. Parilák, P. Buček, P. Maťaš, T. Kvačkaj


14:45 – 15:00
Numerická simulácia procesov pri výrobe valcovaných rúr v ŽP a.s.
R. Ďurčík, P. Buček, Ľ. Parilák, P. Maťaš, Ľ. Patin


15:00 – 15:15
Inovace technologického procesu výroby ve Válcovně trub Třineckých železáren
J. Pindor, R. Turoň


15:15 – 15:30
Teoreticko-technologické aspekty ťahania rúr
J. Bílik, M. Martinkovič, M. Kapustová, M. Necpal, R. Sobota, M. Mojžiš, Ľ. Parilák, M. Ridzoň


15:30 – 15:45
Presnosť získavania rozmerov rúr ťahaných za studena pomocou počítačovej tomografie
I. Buranský, L. Morovič


15:45 – 16:00 Prestávka


16:00 – 16:15
Modelovanie a simulácia napäťovo-deformačných procesov rebrovaných rúr ťahaných za studena
P. Bella, P. Buček, R. Ďurčík, M. Ridzoň, Ľ. Parilák


16:15 – 16:30
Optimalizácia vybranej technológie ťahania rúr za studena z pohľadu mikroštruktúry a mechanických vlastností
M. Ridzoň, M. Mojžiš, P. Burik, Ľ. Parilák, J. Bílik


16:30 – 16:45
Porovnanie vypočítanej a nameranej hustoty dislokácií ocele E235 pri ťahaní rúr za studena
Ľ. Parilák, M. Mojžiš, M. Dománková, M. Ridzoň, J. Bílik


16:45 – 17:00
Vývoj textúry pri ťahaní presných oceľových rúr za studena
Ľ. Parilák, P. Burik, P. Bella, P. Kejzlar


17:00 – 17:15
Simulácia sústruženia tvrdokovových valcov s využitím metódy konečných prvkov
M. Hatala, F. Botko, J. Zajac, S. Radchenko, D. Mitaľ, P. Buček


17:15 – 17:30
Zvyšovanie životnosti nástrojov v procese tvárnenie za tepla a za studena
P. Beraxa, P. Maťaš, J. Dvorský, I. Hrebíček, F. Botko, Ľ. Parilák


:

ŠTVRTOK, 6. 9. 2018

:

Sekcia D – Oceľové rúry pre konštrukčné aplikácie a energetiku

8:30 – 8:50
GRAMAT: úspešne ukončený projekt RFCS
P. Brziak, Ľ. Parilák, M. Balážová, Š. Smetana, P. Beraxa


8:50 – 9:05
Komplexní studium vysokoteplotních plastických vlastností oceli 10CrMo9-10
I. Schindler, P. Kawulok, B. Smetana, R. Kawulok, P. Buček, Ľ. Parilák, P. Opěla, S. Rusz, V. Ševčák


9:05 – 9:20
Materiálový model a kritériá tvárniteľnosti pre MKP simulácie
M. Zemko, I. Poláková, L. Kraus


9:20 – 9:35
Praktické implikácie využitia poznatkov o spôsoboch porušovania a lomových prejavoch zvarových spojov moderných žiarupevných ocelí
L. Falat


9:35 – 9:50
Vplyv teploty austenitizácie na kinetiku rastu zrna, mikroštruktúru a mechanické vlastnosti ocele 9CrNB
P. Bekeč, Ľ. Parilák, P. Beraxa, P. Brziak


9:50 – 10:05
Subštruktúra tepelne spracovaných stavov ocele 9CrNB
M. Fujda, Ľ. Parilák, M. Matvija, P. Bekeč, V. Girman


10:05 – 10:20
Zvariteľnosť novovyvíjaných martenzitických ocelí legovaných bórom a dusíkom
Brziak, M. Tvrdoň, P. Bekeč, Ľ. Parilák


10:20 – 10:40 Prestávka


:

Sekcia E – Spracovanie odpadov

10:40 – 10:55
Odpadové hospodárstvo a prevencia tvorby odpadu v Železiarňach Podbrezová a.s.
P. Faško


10:55 – 11:10
Laboratórium spracovania priemyselných odpadov – pilotné poloprevádzkové zariadenie na hydrometalurgické spracovanie EOP úletov
T. Vindt, T. Havlík, Ľ. Parilák, V. Chomič


11:10 – 11:25
Hydrometalurgické spracovanie úletov z elektrickej oblúkovej pece – zásaditá vetva
G. Maruškinová, T. Havlík, Ľ. Parilák, V. Chomič, S. Turňa


11:25 – 11:40
Recyklácia EOP úletov pomocou kyslého lúhovania na pilotnom poloprevádzkovom zariadení v rámci Laboratória spracovania priemyselných odpadov
T. Vindt, T. Havlík, D. Klein, A. Miškufová, I. Kobialková, H. Horváthová


11:40 – 11:55
Možnosti úpravy chemických a mineralogických parametrov trosky z EOP v ŽP a.s. za účelom jej zužitkovania
S. Turňa, V. Chomič, G. Maruškinová, J. Turis, E. Nepšinská, L. Brižeková, Ľ. Parilák


11:55 – 12:10
Hydrometalurgické získavanie kritických kovov z oceliarenských trosiek – projekt H2020 CHROMIC
T. Havlík, A. Miškufová, D. Oráč, Ľ. Pikna, J. Máriássy


12:10 – 12:25
Získavanie chrómu a vanádu z trosiek
A. Miškufová, P. Kuruc, T. Havlík, D. Oráč, Ľ. Pikna, J. Máriássy


12:30 Záver konferencie


:

Posterová sekcia

P01
Systém detekcie úniku trosky do medzipanvy ZPO
G. Takács, K. Ondrejkovič


P02
Analýza technologických parametrov ťahania pri výrobe presných bezšvíkových rúr v  ŽP a.s.
M. Ridzoň, M. Mojžiš, P. Bella, Ľ. Juroš, A. Vrbovský, J. Bílik, Ľ. Parilák


P03
Sortiment presných bezšvíkových rúr pre automobilový priemysel v podmienkach ŽP a.s.
M. Kán, M. Adamčák, Ľ. Parilák


P04
Laboratórium spracovania priemyselných odpadov – LSPO
T. Vindt, T. Havlík, Ľ. Parilák, V. Chomič


P05
Laboratórium fyzikálneho modelovania prúdenia v medzipanve ŽP a.s. – SimConT
B. Buľko, P. Buček


P06
Laboratórium modelovania a riadenia technologických procesov – KONTILAB
P. Buček, K. Ondrejkovič, G. Hulkó


P07 – P10
Prehľadové postery projektov APVV-14-0244, APVV-15-0319, APVV-15-0696, APVV-15-0723


:

Informácia pre autorov

Príspevky v rozsahu 4 – 6 strán A4 je potrebné zaslať vo formáte oficiálnej šablóny MS Word najneskôr do 6. 8. 2018. Pre čo najjednoduchšiu prácu s formátovaním dokumentu odporúčame vkladať text do šablóny štandardným spôsobom (Ctrl-V resp. „Vložiť/Prilepiť/Paste“) a po vložení zvoliť možnosť „Ponechať len text/Keep text only“ (ikonka s písmenom „A“), viď obrázok:

Všetky príspevky budú publikované v plnom znení v zborníku konferencie, vybrané príspevky budú po schválení programovým výborom konferencie publikované v časopise „Vedecké práce Materiálovotechnologickej  fakulty Slovenskej  technickej  univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave“ (ISSN 1338-0532 – online, ISSN 1336-1589 – tlačené vydanie).

2. cirkulár konferencie s programom vo formáte PDF nájdete tu.

© Copyright: ŽP Výskumno - vývojové centrum s r.o., | Webdesign by ŽP Informatika s.r.o. - Enfold Theme by Kriesi