V dňoch 20. – 23. 3. 2023 sa bude v Brne konať jubilejný 30. ročník odbornej konferencie „Kotle a energetická zařízení 2023“. Na konferencii sa pravidelne zúčastňujú energetici z podnikateľskej sféry, zástupcovia výskumných ústavov, vysokých škôl, zamestnanci elektrární aj projektových kancelárií z ČR aj iných zemí. Konferencia obsahovo zahŕňa problematiku rôznych typov kotlov, parných aj plynových turbín, prevádzkové skúsenosti v energetických prevádzkach, materiálový výskum a vývoj a tiež energetické využitie odpadov. Viac o konferencii nájdete na stránke www.konference-kotle.cz

Na konferencii bude mať zastúpenie aj ŽP VVC s.r.o. s príspevkom „Laboratórium vysokoteplotných koróznych procesov – unikátne spoločné pracovisko ŽP VVC s.r.o. a FMMR TU v Košiciach“. Príspevok sa zaoberá vznikom, vybavením a činnosťou Laboratória vysokoteplotných koróznych procesov a jeho prínosom k inováciám vo výrobe kotlových rúr pre energetický priemysel. Toto unikátne pracovisko je spoločným pracoviskom ŽP Výskumno-vývojového centra s.r.o. a Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. V príspevku bude prezentovaný priebeh a výsledky koróznych skúšok ocelí, vystavených vplyvu agresívnych zložiek spalín HCl(g) a SO2, vznikajúcich pri spaľovaní biomasy pri teplotách 400 a 450 °C, resp. vystavené vplyvu prostredia, simulujúceho prehriatu paru pri teplotách expozície 600 a 650 °C.