Dňa 27. 03. 2023 sa na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave konala prednášku Ing. Petra Bellu, PhD. s názvom Modelovanie ťahania rúr s využitím FEM softvéru. Prednáška bola určená pre študentov v poslednom ročníku v rámci predmetu Modelovanie a simulácia procesov tvárnenia. Obsah prednášky pokrýval všetky hlavné oblasti problematiky využitia výpočtového FEM softvéru na riešenie aplikačných úloh podpory výroby presných oceľových rúr a rúrových tvaroviek. Okrem aplikačných výstupov boli odprezentované výsledky publikačnej činnosti P. Bellu na významných zahraničných konferenciách v Spojenom kráľovstve, v USA a v Japonsku.

Poučiť študentov v odbornej a stále atraktívnej téme numerických simulácií procesov tvárnenia kovov nebolo jediným cieľom prednášky. Rovnako dôležitým cieľom bol motivačný aspekt, ktorý by sa dal zhrnúť do otázky „Prečo je dobré simulovať technologické procesy?“

Treba poznamenať, že prednáška zaujala nielen študentov ale aj prítomných pedagógov MTF STU a stretla sa s vysokým hodnotením po odbornej, obsahovej aj formálnej stránke. Preto sa bude usilovať zachovať tento obojstranne prospešný spôsob spolupráce medzi ŽP VVC, s. r. o. a vybranými technickými fakultami aj do budúcnosti.