V dňoch 9.–10. apríla 2019 sa v Hoteli Stupka na Táloch uskutočnil 4. ročník odborného seminára Materiálová recyklácia priemyselných odpadov, ktorý bol organizovaný Ústavom recyklačných technológií Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TU Košice a ŽP Výskumno-vývojovým centrom s.r.o., Podbrezová.

Pozvanie na odborný seminár prijali generálny riaditeľ Železiarní Podbrezová a.s., Ing. Vladimír Soták a výrobný riaditeľ ŽP a.s., Ing. Miloš Dekrét. Podujatia sa tiež zúčastnil vedúci odboru riadenia kvality ŽP a.s., Ing. Jozef Turis a spolu s ďalšími pracovníkmi aj vedúci výroby oceliarne ŽP a.s., Ing. Juraj Havran.

Členmi vedeckého výboru seminára boli prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc., riaditeľ ÚRT FMMR TU Košice, prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc., riaditeľ ŽP VVC s.r.o. a prof. Ing. Andrea Miškufová, PhD., vedúca Oddelenia spracovania odpadov ÚRT FMMR TU Košice.

Seminár slávnostným príhovorom otvoril prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc. Po úvodných slovách nasledovala odborná časť seminára, v ktorej odzneli prednášky, týkajúce sa problematiky spracovania úletov z elektrickej oblúkovej pece a spracovania oceliarenských trosiek. Záujem o prezentované výsledky potvrdila bohatá a plodná diskusia ku každej z odborných tém.

Záver seminára patril prof. Ing. Ľudovítovi Parilákovi, CSc., ktorý poďakoval všetkým za účasť, konštatoval vysokú úroveň výsledkov dosiahnutých v rámci spolupráce ŽP VVC s.r.o. a ÚRT FMMR TU Košice a zaželal tomuto podujatiu rovnakú úspešnosť aj v nasledujúcich ročníkoch.