Informovanie oprávnený záujem

Prevádzkovateľ: ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosobaZPVVC@zelpo.sk

Účel spracovania:

budovanie dobrého mena – informovania z organizovaných podujatí a zverejňovanie fotografií a mená účastníkov vo firemných materiáloch, zborníkoch príspevkov z firemných akcií, údaje sa budú používať výlučne na účely, na základe ktorých sa zhromaždili a nebudú sa používať na žiadne iné účely.

Zoznam osobných údajov:

fotografia účastníka alebo účastníkov, meno a priezvisko účastníka, pracovisko

Právny základ:

oprávnený záujem prevádzkovateľa

Oprávnený záujem:

budovanie si dobrého mena a kontaktov so zákazníkmi a partnermi, akademický rast účastníkov v oblasti veda a výskum, transfer poznatkov akadémia-prax, prax-akadémia

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:             prevádzkovateľ, printové a elektronické médiá

Prenos osobných údajov do tretej krajiny:          „nebude“

Doba uchovávania osobných údajov:                do pominutia účelu spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ zhromažďuje osobné údaje iba na základe dobrovoľného odoslania týchto údajov.

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.

Práva dotknutej osoby:

  • Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
  • Dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.