predmet činnosti


Realizujeme nasledovné činnosti:

  • výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied, ktorý zapadá do vedných odborov 5.2.41 Fyzikálna metalurgia, 5.2.26 Materiály, 5.2.27 Medzné stavy materiálov, 5.2.16 Mechatronika a od nich odvodené zamerania
  • výskum a vývoj v oblasti výroby elektroocelí:tekutá fáza, legovanie, rafinácia, plynulé odlievanie
  • výskum a vývoj v oblasti teórie tvárnenia za tepla a za studena a optimalizácie príslušných technologických postupov s cieľom optimalizácie mikroštruktúry, vývoj nových materiálov s požadovaným komplexom pevnostných, plastických a lomových vlastnosti s osobitným zreteľom pre aplikáciu v náročných teplotno-napäťových a deformačných podmienkach (energetika, konštrukčné aplikácie, korózne prostredie)
  • analýza mikroštruktúry vybraných ocelí, teoretická podstata ich mechanických vlastností vrátane porušovania a medzných stavov
  • výskum a vývoj nástrojových materiálov a hutnej keramiky
  • modelovanie a simulácia technologických procesov plynulého odlievania a valcovania za tepla
  • výskum v oblasti ekológie
  • subštruktúrne a mikroštruktúrne analýzy, mikroanalýzy a chemické analýzy a hodnotenie mechanických a vybraných fyzikálnych vlastností materiálov


Tieto činnosti vykonáva naše pracovisko aj pre externých objednávateľov, vrátane odborno-technickej a konzultačnej činnosti, ako aj mimoškolskej vzdelávacej činnosti.Okrem toho sa naše pracovisko podieľa na koncepčných a strategických návrhoch oblasti výskumu a vývoja, prenáša najnovšie svetové poznatky do výrobného cyklu, rozvíja medzinárodnú spoluprácu a iniciuje účasť v projektoch v rámci programov EÚ, spolupracuje s VŠ a výskumnými ústavmi, garantuje právnu ochranu dosiahnutých riešení a ich prezentáciu v časopisoch a na konferenciách doma aj v zahraničí.


Svojím obsahovým zameraním pracovisko bezprostredne nadväzuje na výrobno-technologické požiadavky a na inováciu a skvalitňovanie produkcie v Železiarňach Podbrezová a.s, ale aj v celej ŽP GROUP.

NOVINKY

Naša účasť na konferencii ICTP 2017 v CambridgeNaša účasť na konferencii ICTP 2017 v Cambridge, UK. Info » http://www.ictp2017.org/

14.9.2017 - 13:47
Naša účasť na konferencii Iron and Steelmaking 2017 v Horní BečveNaša účasť na konferencii Iron and Steelmaking 2017 v Horní Bečve, ČR. Info » http://konference.fmmi.vsb.cz/iasm2017/cz/index.htm

14.9.2017 - 13:47