Univerzity

Slovenská technická univerzita v Bratislave

.

Strojnícka fakulta

.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky

Spoločné pracovisko Kontilab – počítačové modelovanie a riadenie plynulého odlievania ocele v ŽP a. s.

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave

.
Ústav výrobných technológií
.
Centrum excelentnosti 5-osového obrábania

Výskum v oblasti technológie výroby presných bezšvíkových rúr a rúr s tvarovočlenitým vnútorným povrchom, ťahaných za studena v technologických podmienkach ŽP a. s.

Optické meranie 3D povrchov a počítačová tomografia rúr vyrábaných v ŽP a. s.

Spoločné pracovisko OPTECHFORM

 Ústav materiálov
.
 Centrum excelentnosti diagnostických metód pri spracovaní materiálov

Elektrónová mikroskopia a EBSD analýzy materiálov pre výrobu rúr v ŽP a. s.

Technická univerzita v Košiciach

.

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

.
Ústav recyklačných technológií

Laboratórium spracovania priemyselných odpadov – hydrometalurgické spracovanie odpraškov vznikajúcich pri výrobe ocele v elektrickej oblúkovej peci v Železiarňach Podbrezová a. s.

http://www.lspo.sk/

Ústav metalurgie

Laboratórium „Fyzikálny model medzipanvy ŽP a. s.” – fyzikálne modelovanie prúdenia ocele v medzipanve ŽP a. s. s využitím vodného modelu v mierke 1:2

https://ohaz.umet.fmmr.tuke.sk/lspp/

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

Vysoké učení technické v Brně

.

Fakulta strojního inženýrství

.
Laboratoř přenosu tepla a proudění

Experimentálne stanovenie chladiaceho výkonu dýz pre chladenie valcov ťahovej redukovne v ŽP a. s.

Experimentálne stanovenie chladiaceho výkonu dýz pre sekundárne chladenie zariadenia plynulého odlievania ocele v ŽP a. s

http://www.heatlab.cz

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

 

Katedra tváření materiálu

https://www.fmt.vsb.cz/633/cs/

 Regionální materiálově technologické výzkumné centrum (RMTVC)

 www.rmtvc.cz

Plastometrické skúšky ocelí, stanovenie termomechanických vlastností materiálu na zariadení HDS-20/Gleeble 3800

 Technická univerzita v Liberci

 

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

 

Oddělení tvorby a hodnocení nanostruktúr

.

Výskum v oblasti kryštalografickej analýzy presných oceľových rúr pomocou EBSD analýzy

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (WIMiIP)

 

Vývoj a výskum v oblasti mikroštruktúrnych a subštruktúrnych analýz tvárnenia za studena zameraných na mechanické a fyzikálne vlastnosti ocele.

Spoločné využívanie laboratórií, spolupráca v európskych projektoch, publikačná činnosť.

© Copyright: ŽP Výskumno - vývojové centrum s r.o., | Webdesign by ŽP Informatika s.r.o. - Enfold Theme by Kriesi